Phụ tùng lọc máy nén khí Hitachi

  • Mô tả
Model  Separator  Air Filter  Oil Filter
OSP-11U5A-15U5A  21114040 21117211
OSP-11E5-15E5 50533021 50532330
OSP-11MA/MAR/15SA 52553021 52552330 52535910
SAR/15MA/MAR
OSP-22SA/SAR/22MA/MAR 52303021 52302330 52305910
OSP-22U5A I/AR 36014040 21717211
OSP-22D5/E5AR/AR  Ⅱ 36014040 21717211
OSP-37SA/SAR/MA/MAR 52323021 52322330 52305910
OSP-37SAI 55303021 52322330 52305910
OSP-37U5A I/AR/A Ⅱ /37U5AR 36214040 21717211
OSP-55UA I/A Ⅱ /55E5A  Ⅱ 29414040 29417211
OSP-56SA/SAR/55MA/MAR 52303021 52652330 56645910
OSP-75SAL/MAL 52323021 56972330 52815910